ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
 1. Weco Magneten: Weco Magneten BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Zuid-Beijerland, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 23046489.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Weco Magneten een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Weco Magneten en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Weco Magneten zich, tegen een tussen partijen overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of de uitvoering van werkzaamheden.
 5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Weco Magneten te verkopen en te leveren producten, waaronder, niet- limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, magneten, magneetsystemen, elektromagneten en/of magneetfolie.
 6. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Weco Magneten uit te voeren werkzaamheden, waaronder, niet- limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, het verlijmen van magneten en het aanbrengen van bevestigingsmateriaal aan een magneetsysteem.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Weco Magneten en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Weco Magneten is vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Weco Magneten, binden hem niet.
 3. Aan een aanbod van Weco Magneten dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 4. Een aanbod van Weco Magneten geldt niet automatisch voor vervolgorders of -opdrachten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgorders en –opdrachten zonder dat Weco Magneten gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de wederpartij ter hand te stellen.
 5. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Weco Magneten, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Weco Magneten anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Weco Magneten nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN

 1. Indien Weco Magneten voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Weco Magneten deze gegevens heeft ontvangen.
 2. Weco Magneten spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Weco Magneten treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Weco Magneten schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 5. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR VOLGENS SPECIFICATIE VAN DE WEDERPARTIJ TE BEWERKEN PRODUCTEN

 1. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van volgens specificatie van de wederpartij te bewerken producten, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst nodig is, is de wederpartij, al dan niet op verlangen van Weco Magneten, steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle daarvoor relevante informatie, zoals tekeningen en maatvoeringen, aan Weco Magneten ter beschikking te stellen, op de door Weco Magneten voorgeschreven wijze. Indien Weco Magneten voor het verstrekken van specificaties door of namens de wederpartij aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen.
 3. Voorts dient de wederpartij Weco Magneten steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 4. Indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de voorgaande leden van dit artikel niet deugdelijk nakomt, is Weco Magneten, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en alle daaruit voortvloeiende vertragingsschade voor rekening van de wederpartij te brengen.

ARTIKEL 6. | TOLERANTIES

Vermelde en/of overeengekomen eigenschappen van de producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de producten welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in afmetingen en afwerking. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 7. | LEVERING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de door de wederpartij bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten voor afhalen op locatie van Weco Magneten ter beschikking van de wederpartij staan, geschiedt afhalen uitsluitend op een nader tussen partijen, telefonisch of per e-mail, overeengekomen dag of tijdstip.
 2. Het risico van de verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 3. De wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop haar deze ter beschikking staan of aan haar worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat Weco Magneten haar daarvoor heeft gewaarschuwd. De wederpartij is in dat geval, naast de overeengekomen prijs, een redelijke prijs voor opslag en eventuele verwijdering van de producten verschuldigd.
 4. Het is Weco Magneten toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Weco Magneten gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 8. | WERKZAAMHEDEN

 1. Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing voor zover Weco Magneten zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de uitvoering van werkzaamheden.
 2. De wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden relevant is, tijdig, juist en volledig aan Weco Magneten te verstrekken. Voorts dient de wederpartij Weco Magneten steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij dient in het bijzonder zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
  • de door Weco Magneten te werk gestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kan verrichten gedurende de normale werkuren;
  • de toegangswegen en aangewezen plaats van uitvoering geschikt zijn voor de aanvoer c.q. opslag van de producten en alle andere voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken.
 3. Weco Magneten dient kosteloos gebruik te kunnen maken van alle redelijkerwijs voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde voorzieningen op locatie van uitvoering van de werkzaamheden, zoals elektriciteit.
 4. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden, is Weco Magneten, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en geleden schade door te berekenen aan de wederpartij.

ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
  • het opgeleverde door de wederpartij in gebruik is genomen;
  • Weco Magneten aan de wederpartij heeft meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid.
 2. Na oplevering van de werkzaamheden dient de wederpartij direct te onderzoeken of Weco Magneten de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen terstond na oplevering aan Weco Magneten te worden gemeld.
 3. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na oplevering, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het niet-zichtbare gebrek kennis had kunnen dragen, schriftelijk bij Weco Magneten te worden gemeld.
 4. In geval van uitsluitend levering van producten dient de wederpartij op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Weco Magneten. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Weco Magneten.
 5. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Weco Magneten uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 6. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 7. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 14.8 onverlet.

ARTIKEL 10. | GARANTIE

 1. Garantie is slechts van toepassing voor zover Weco Magneten zulks uitdrukkelijk heeft vermeld.
 2. Een door Weco Magneten, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Weco Magneten kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk vermelde garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Weco Magneten kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiks- of toepassingsvoorschriften, gebruik in strijd met de overige aanwijzingen van Weco Magneten en reparaties of andersoortige bewerkingen aan de producten die niet met voorafgaande toestemming van Weco Magneten zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. Weco Magneten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de contractuele verplichtingen van partijen opgeschort.
 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien Weco Magneten bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Weco Magneten is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Weco Magneten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Weco Magneten gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is Weco Magneten gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Weco Magneten op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Weco Magneten ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Weco Magneten de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Weco Magneten vermelde prijzen exclusief btw. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden de producten franco verzonden bij bestellingen vanaf € 200,- (excl. btw).
 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Weco Magneten gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Weco Magneten is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Weco Magneten alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te willen komen.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige twee leden, is Weco Magneten te allen tijde gerechtigd zijn prijzen te wijzigen. De hier bedoelde prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.
 5. Weco Magneten is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van vooruitbetaling kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling, voor zover betaling na levering van de producten is overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Weco Magneten voorgeschreven wijze.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.
 10. Weco Magneten is bevoegd zijn schulden aan de wederpartij te verrekenen met vorderingen van aan Weco Magneten gelieerde ondernemingen op de wederpartij. Daarnaast is Weco Magneten bevoegd zijn vorderingen op de wederpartij te verrekenen met schulden van aan Weco Magneten gelieerde ondernemingen aan de wederpartij. Voorts is Weco Magneten bevoegd zijn schulden aan de wederpartij te verrekenen met vorderingen op aan de wederpartij gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 9 en 10 is Weco Magneten na (op)levering nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die in enig verband met de uitvoering van de overeenkomst voor de wederpartij of derden ontstaat. In het bijzonder is de aansprakelijkheid van Weco Magneten beperkt conform het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Weco Magneten is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit ondeskundig of onoordeelkundig gebruik van de producten. Voor zover dit in het kader van de betreffende productgroep relevant is, stelt Weco Magneten de wederpartij een zogenoemd waarschuwingsblad ter beschikking waarop, niet-limitatief, de risico\'s bij bepaald gebruik van de producten staan vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de wederpartij van dit waarschuwingsblad kennis te nemen. De wederpartij vrijwaart Weco Magneten van al haar aanspraken en aanspraken van derden ter zake ondeskundig en onoordeelkundig gebruik van de producten.
 3. Weco Magneten heeft te allen tijde het recht de schade van de wederpartij waarvoor Weco Magneten aansprakelijk is te herstellen. De wederpartij dient Weco Magneten hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Weco Magneten ter zake vervalt.
 4. Weco Magneten is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, waaronder begrepen de specificaties, van de wederpartij afkomstig, ter zake van producten die volgens haar specificaties zijn bewerkt.
 5. Weco Magneten is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.
 6. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Weco Magneten mocht bestaan, is de aansprakelijkheid van Weco Magneten beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst (excl. btw), althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Weco Magneten betrekking heeft.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegelaten ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Weco Magneten bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product inzake een consumentenkoop, vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Weco Magneten is gereclameerd.
 9. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Weco Magneten, zal de wederpartij Weco Magneten vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Weco Magneten, alsmede het gebruik van de door of namens Weco Magneten geleverde producten.

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Weco Magneten verkochte producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de door Weco Magneten verkochte producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is verplicht de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade, zoals brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal. De polis van deze verzekering(en) zal op eerste verzoek aan Weco Magneten ter inzage worden gegeven.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Weco Magneten hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Weco Magneten of de door Weco Magneten aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Weco Magneten is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 6. Als de wederpartij, nadat de verkochte producten door Weco Magneten aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Weco Magneten aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

Op onze website gebruiken wij cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en om advertenties te tonen. We gebruiken daarvoor ook cookies van derden. Als u doorgaat op onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website.

Privacyverklaring