ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze webwinkelvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
 1. Weco Magneten: de gebruiker van deze webwinkelvoorwaarden, gevestigd te Zuid-Beijerland, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 23046489.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Weco Magneten heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de koper en Weco Magneten, middels het geautomatiseerde bestelproces op de website, tot stand gekomen overeenkomst.
 5. Website: de website van Weco Magneten waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht: www.wecomagneten.nl.
 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Weco Magneten aan de koper te leveren zaken, waaronder, niet- limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, magneten, magneetsystemen, elektromagneten en/of magneetfolie.
 7. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze webwinkelvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Weco Magneten en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze webwinkelvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze webwinkelvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze webwinkelvoorwaarden op de website aan de koper beschikbaar gesteld zodat de koper deze webwinkelvoorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Weco Magneten dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. In het aanbod weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de koper door Weco Magneten per e-mail is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door Weco Magneten per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door Weco Magneten is verzonden. Een onjuistheid in het door de koper opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.
 4. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | LEVERING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de door de koper bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten voor afhalen op locatie van Weco Magneten ter beschikking van de koper staan, geschiedt afhalen uitsluitend op een nader tussen partijen, telefonisch of per e-mail, overeengekomen dag of tijdstip.
 2. Het risico van de verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.
 3. De koper is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de koper de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper nadat Weco Magneten hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De koper is in dat geval, naast de overeengekomen prijs, een redelijke prijs voor opslag en eventuele verwijdering van de producten verschuldigd.
 4. Weco Magneten is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de koper heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 5. Weco Magneten zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Weco Magneten treedt pas in wanneer hij door de koper in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarin een redelijke termijn voor de aflevering is vermeld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 6. Weco Magneten behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vervalt het recht van ontbinding van de consument ten aanzien van de gehele bestelling pas nadat 14 dagen zijn verstreken vanaf de dag dat de laatste deellevering door de consument is ontvangen.

ARTIKEL 5. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De koper op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Weco Magneten. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de koper daarvan binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Weco Magneten.
 2. Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Weco Magneten uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.
 4. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 13.9 onverlet.

ARTIKEL 6. | GARANTIE

 1. Garantie is slechts van toepassing voor zover Weco Magneten zulks uitdrukkelijk heeft vermeld.
 2. Een door Weco Magneten, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Weco Magneten kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk vermelde garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Weco Magneten kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiks- of toepassingsvoorschriften, gebruik in strijd met de overige aanwijzingen van Weco Magneten en reparaties of andersoortige bewerkingen aan de producten die niet met voorafgaande toestemming van Weco Magneten zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. Weco Magneten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de contractuele verplichtingen van partijen opgeschort.
 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien Weco Magneten bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Weco Magneten is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Weco Magneten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Weco Magneten gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is Weco Magneten gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Weco Magneten op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Weco Magneten ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Weco Magneten de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe, middels het door Weco Magneten aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Weco Magneten. Zo spoedig mogelijk nadat Weco Magneten in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Weco Magneten de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.
 3. Indien de consument het recht van ontbinding toekomt en daarvan gebruik maakt, dient hij gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle meegeleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Weco Magneten retourneren.
 5. Indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en werking van de producten te beoordelen, is Weco Magneten gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen. Van waardevermindering kan onder meer sprake zijn in geval de consument de magneten ijzerstof heeft laten aantrekken of magneten tegen elkaar heeft laten slaan met beschadiging van de producten ten gevolg.
 6. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst, conform het bepaalde in lid 2, door Weco Magneten is bevestigd.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 8. Weco Magneten zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Weco Magneten zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 10. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. een overeenkomst ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, brengt Weco Magneten geen kosten voor verzending en bezorging van de producten aan de koper in rekening.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door koper verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en overige kosten.
 3. Betaling dient te geschieden op één van de door Weco Magneten aangeboden betaalmethoden. In geval van overeengekomen vooruitbetaling, kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling nog niet door Weco Magneten is ontvangen.
 4. Is betaling na levering van de producten, middels overboeking overeengekomen, dan dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Weco Magneten voorgeschreven wijze.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt Weco Magneten zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen, in welk geval de volgende leden toepassing vinden.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.
 9. Weco Magneten is bevoegd zijn schulden aan de koper te verrekenen met vorderingen van aan Weco Magneten gelieerde ondernemingen op de koper. Daarnaast is Weco Magneten bevoegd zijn vorderingen op de koper te verrekenen met schulden van aan Weco Magneten gelieerde ondernemingen aan de koper. Voorts is Weco Magneten bevoegd zijn schulden aan de koper te verrekenen met vorderingen op aan de koper gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan.

ARTIKEL 12. | KLACHTEN

 1. Klachten in verband met de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Weco Magneten.
 2. Bij Weco Magneten ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 5 en 6 is Weco Magneten na de levering van de producten nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die in enig verband met de uitvoering van de overeenkomst voor de koper of derden ontstaat. In het bijzonder is de aansprakelijkheid van Weco Magneten beperkt conform het bepaalde in het overige van deze webwinkelvoorwaarden.
 2. Weco Magneten is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit ondeskundig of onoordeelkundig gebruik van de producten. Voor zover dit in het kader van de betreffende productgroep relevant is, stelt Weco Magneten de koper een zogenoemd waarschuwingsblad ter beschikking waarop, niet-limitatief, de risico\'s bij bepaald gebruik van de producten staan vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de koper van dit waarschuwingsblad kennis te nemen. De koper vrijwaart Weco Magneten van al zijn aanspraken en aanspraken van derden ter zake ondeskundig en onoordeelkundig gebruik van de producten.
 3. Vermelde en/of overeengekomen eigenschappen van de producten kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de producten welke de koper redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in afmetingen en afwerking. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de koper geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding te vorderen.
 4. Weco Magneten heeft te allen tijde het recht de schade van de koper waarvoor Weco Magneten aansprakelijk is te herstellen. De koper dient Weco Magneten hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Weco Magneten ter zake vervalt.
 5. Weco Magneten is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, waaronder begrepen de specificaties, van de koper afkomstig, ter zake van producten die volgens zijn specificaties zijn bewerkt.
 6. Weco Magneten is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.
 7. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Weco Magneten mocht bestaan, is de aansprakelijkheid van Weco Magneten beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst (excl. btw), althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Weco Magneten betrekking heeft.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegelaten ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 9. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Weco Magneten bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product inzake een consumentenkoop, vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Weco Magneten is gereclameerd.
 10. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Weco Magneten, zal de koper Weco Magneten vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Weco Magneten, alsmede het gebruik van de door of namens Weco Magneten geleverde producten.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Weco Magneten verkochte producten blijven zijn eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de koper verboden de door Weco Magneten verkochte producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De koper is verplicht de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade, zoals brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal. De polis van deze verzekering(en) zal op eerste verzoek aan Weco Magneten ter inzage worden gegeven.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Weco Magneten hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Weco Magneten of de door Weco Magneten aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Weco Magneten is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.
 6. Als de koper, nadat de verkochte producten door Weco Magneten aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en Weco Magneten voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Weco Magneten aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

Op onze website gebruiken wij cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren en om advertenties te tonen. We gebruiken daarvoor ook cookies van derden. Als u doorgaat op onze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies op onze website.

Privacyverklaring